Regulamin

Wszystkie zlecenia na wykonanie foto-albumu lub foto-kalendarza wysłane za pośrednictwem bezpłatnie pobranego programu „foto album DWO” są realizowane w oparciu o regulamin.

Złożenie zlecenia oznacza akceptację warunków zawartych w poniższym regulaminie.


Postanowienia ogólne.
 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j zwana dalej „DWO” wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000185716 posługująca się numerem NIP 526-015-78-30. Siedziba firmy: 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 4.
 2. Usługodawca zwany dalej „Klientem” zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu pobrania programu.
 3. W momencie pobrania programu Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje jego postanowienia.
 4. DWO w przestrzeganiu postanowień prawa autorskiego, zdany jest wyłącznie na oświadczenia Klientów. DWO automatycznie przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie Klienta.
 5. Jeżeli na skutek braku odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez DWO zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia DWO od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez DWO w związku z dochodzeniem tych roszczeń.
 6. DWO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia w przypadku, gdy w naszej ocenie wykonanie usługi narusza powszechnie obowiązujące prawa lub ogólnie przyjęte normy etyczne.
 7. Za treść i formę materiałów przesłanych do realizacji całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
Program "Foto album DWO”.
 1. Program może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania projektów foto-produktów w celu przesłania zamówienia do realizacji w naszym serwisie.
 2. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie.
 3. Pobranie programu jest darmowe i można przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.
 4. Program automatycznie przy uruchomieniu informuje Użytkownika o dostępnej aktualizacji. Dla zapewnienia poprawnego działania programu i aktualnych cen foto-produktów, wskazana jest instalacja wszelkich aktualizacji.
 5. Program ostrzega Klienta w momencie, gdy w projekcie zostanie zastosowane zdjęcie o zbyt niskiej jakości (rozdzielczości). DWO nie bierze odpowiedzialności za niską jakość wydruku w przypadku zignorowania przez Klienta takiego ostrzeżenia.
 6. Dokładny opis działania ostrzeżeń i działania programu zawarty jest w instrukcji zamieszczonej jako plik PDF do pobrania z naszej strony www.dwo.com.pl/fotoalbumy-i-fotokalendarze/ z zakładki „Foto-album i foto-kalendarz”
 7. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów DWO dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie jest w stanie tego zagwarantować.
Realizacja zamówień.
 1. Wszystkie zamówienia przesyłane są w formie elektronicznej poprzez wygenerowanie zamówienia z programu „foto album DWO”
 2. Program po zainstalowaniu u Klienta może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie zawierające pliki uszkodzone, może opóźnić jego realizację. DWO poinformuje Klienta o tym fakcie (niezwłocznie po wykryciu) drogą elektroniczną i poprosi o ponowne przesłanie plików.
 4. Wszystkie zlecenia wykonywane są fachowo z wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia oraz starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
 5. Termin realizacji zamówienia to czas wykonania produktów oraz czas oczekiwania na przesyłkę. Czas wykonania produktów wynosi od 3 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzonego zamówienia.
 6. Terminy realizacji zamówień mogą być niedotrzymane w przypadku wystąpienia siły wyższej lub awarii maszyn czy przerwy w dostawie energii elektrycznej. Termin realizacji może ulec zmianie, szczególnie w okresach przedświątecznych. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie drogą elektroniczną.
 7. Pliki Zamawiającego przesłane w celu wykonania produktów są automatycznie kasowane po 30 dniach od daty przesłania. DWO nie archiwizuje materiałów.
 8. Klient ma możliwość zapisania każdego projektu na swoim komputerze.
Wysyłka produktów.
 1. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 2 dni lecz w okresach przedświątecznych czas dostarczenia przesyłki kurierskiej może ulec zmianie.
 2. Momentem wydania produktów jest powierzenie go firmie kurierskiej DHL Express.
 3. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Informacja o koszcie przesyłki pojawia się w trakcie potwierdzania zamówienia.
 4. Do każdej wysyłki dołączany jest fiskalny dokument sprzedaży.
 5. Wysyłka zamówienia podlega warunkom regulaminu firmy kurierskiej.
Ceny i formy płatności.
 1. Dopuszczalna jest płatność przelewem na konto DWO przed wykonaniem usługi za pośrednictwem firmy PayU Spółka Akcyjna lub wybranie opcji „za pobraniem”.
 2. Informacje potrzebne do dokonania płatności będą dostępne w momencie wypełniania zamówienia.
 3. Cena wiążąca to cena podana w programie przy produkcie wraz z kosztem dostawy i ewentualnie opłatą za pobranie. Podsumowanie pojawia się na zakładce platformy DWO w chwili potwierdzania zamówienia. Jest to cena brutto ( razem z VAT ) w PLN.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych produktów i usług do oferty, usuwania produktów z oferty, a także organizowania i odwoływania promocji.
Odstąpienie od umowy.
 1. Z uwagi na fakt, że zamówiony foto-produkt jest ściśle związany z osobą Klienta, po przyjęciu zamówienia do realizacji nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy.
Reklamacje.
 1. Reklamacje mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostaną zgłoszone w ciągu 14 dni od daty doręczenia foto produktu. Dotyczy to wad widocznych.
 2. Reklamowane produkty, należy dostarczyć do DWO wraz z kopią dowodu sprzedaży na koszt własny. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy zamówieniem a dostarczonym foto produktem. Przesyłki „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
 3. DWO nie bierze odpowiedzialności za niską jakość wydruku w przypadku zignorowania przez Klienta ostrzeżenia o zbyt niskiej rozdzielczości zdjęcia (Program p.6).
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji (jeśli usługa została opłacona) DWO zobowiązuje się do powtórnego, nieodpłatnego wykonania foto produktu, dokładając wszelkich starań aby produkt był jak najlepszej jakości.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Kurierem protokołu reklamacyjnego i uznanie reklamacji przez firmę kurierską. Prosimy o otwieranie przesyłek w obecności Kuriera.
 6. W przypadku nie dostarczenia (zagubienia) przez Kuriera zrealizowanego zlecenia, DWO zobowiązuje się do powtórnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy.
 1. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów DWO dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie jest w stanie tego zagwarantować i rozbieżności kolorystyczne nie mogą być podstawą do reklamacji.
 1. Prace przygotowane w formie pliku elektronicznego, drukowane są w takiej postaci w jakiej zostały umieszczone w programie „foto album DWO” przez Klienta. Wykonawca nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji w dostarczonych plikach.
Poufność danych.
 1. Dane te są wykorzystywane jedynie do właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zamówień, oraz informowania Klienta o zmianach w ofercie oraz promocjach.
 2. Wypełniając i przesyłając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb jego prawidłowej realizacji, do kontaktowania się z nim oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
 3. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. DWO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom portalu. DWO nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich.
 4. Korespondencja pomiędzy DWO a Klientem odbywa się drogą elektroniczną z adresu portal@dwo.com.pl Każdy email jest opatrzony podpisem certyfikatu bezpieczeństwa.
Postanowienia końcowe.
 1. DWO ponosi odpowiedzialność tylko gdy przestrzegane są zasady określone w powyższym regulaminie.
 2. Wszelkie spory DWO będzie się starało załatwić na drodze polubownej. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby DWO.
Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j.
ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa
NIP: 5260157830
REGON: 011058070

Drukarnia
tel. 22 827 11 07
fax 22 828 30 09
biuro@dwo.com.pl

Sklep
ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa
tel. 22 827 92 80
sklep@dwo.com.pl

Nasza oferta