Regulamin

Wszystkie zlecenia na wykonanie foto-albumu lub foto-kalendarza wysłane za pośrednictwem bezpłatnie pobranego programu „foto album DWO” są realizowane w oparciu o regulamin.

Złożenie zlecenia oznacza akceptację warunków zawartych w poniższym regulaminie.

§ 1. Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA/USŁUGODAWCA

„Drukarnia w Oficynie” Trzeciecki spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kredytowej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000185716, NIP 526-015-78-30.

USŁUGOBIORCA

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.

ZAMAWIAJĄCY

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty od Przyjmującego Zamówienia.

KLIENT

Zamawiający bądź Usługobiorca.

KONSUMENT

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN

Niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę z Zamawiającymi oraz Usługobiorcami umowy o wykonanie produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki zamawiania produktów i świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę oraz wypełniający wobec Zamawiających i Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Przyjmującego Zamówienia/ Usługodawcę.

STRONA INTERNETOWA DWO

Zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet prowadzona przez Przyjmującego Zlecenie/Usługodawcę, umożliwiająca Klientom korzystanie z przygotowanych w celach marketingowych materiałów, a także pobranie oprogramowania umożliwiającego składanie zamówień przez Internet, działająca pod adresem 192.168.1.93 Strona internetowa określana jest w regulaminie również nazwą równoważną „dwo.com.pl”.

PRAWO POLSKIE

Przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

USŁUGA

Działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.

ZAPŁATA

Zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania/pobrania wynagrodzenia.

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA

Dokument zawierający własnoręczny podpis osoby go składającej.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej 192.168.1.93.

PRAWO PRZEWOZOWE

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173).

KODEKS CYWILNY

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

DNI ROBOCZE

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem działalności „Drukarnia w Oficynie” Trzeciecki spółki jawnej z siedzibą w Warszawie jest produkcja określonych produktów na zlecenie Zamawiających, w tym foto-albumów oraz foto-książek, które to produkty można zamówić za pomocą udostępnianego oprogramowania.
 2. Właścicielem strony internetowej DWO jest Przyjmujący Zamówienia/Usługodawca.
 3. Zamawiać produkty u Przyjmującego Zlecenie mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. Wszystkie ceny oferowanych przez Przyjmującego Zamówienia produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów do Przyjmującego Zamówienie/Usługodawcy treści bezprawnych.
 7. Korzystanie ze strony internetowej 192.168.1.93 jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
 8. Prawidłowa instalacja oraz korzystanie z udostępnionego na stronie internetowej 192.168.1.93 przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę oprogramowania służącego do projektowania foto-albumów lub foto-kalendarzy możliwa jest jeżeli sprzęt komputerowy spełnia następujące minimalne wymagania systemowe: Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Pentium procesor 1.000 Mhz, 1 GB RAM, 50 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym.
 9. Klienci mogą kontaktować się z Przyjmującym Zamówienia/Usługodawcą bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie:
  1. siedziba: Warszawa, adres: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa;
  2. adres poczty elektronicznej: [email protected];
  3. numer telefonu: 22 827 11 07, fax: 22 828 30 09.

§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczone przez Usługodawcę usługi elektroniczne są bezpłatne i polegają na możliwości pobrania ze strony internetowej dwo.com.pl oprogramowania „foto album DWO”, które służy do projektowania foto-albumów oraz foto-kalendarzy oraz umożliwia rozpoczęcie procedury składania zamówień na wykonanie produktów przez Przyjmującego Zlecenie/Usługodawcę.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na pobraniu oprogramowania „foto album DWO” zostaje zawarta po kliknięciu przez Użytkownika na pole z napisem „Link do programu” oraz zaakceptowaniu jego zapisania na dysku twardym urządzenia komputerowego Użytkownika. Umowa ta zawierana jest na czas przesyłania pliku z oprogramowaniem na dysk twardy urządzenia komputerowego Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili przerwać pobieranie oprogramowania „foto album DWO”, co oznaczana rozwiązanie zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Przerwanie pobrania oprogramowania „foto album DWO” lub jego pobranie nie ma wpływu na późniejszą możliwość rozpoczęcia jego pobierania.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili wykasować i odinstalować z dysku twardego swojego urządzenia komputerowego oprogramowanie „foto album DWO”.

§ 4. Program „foto album DWO”.

 1. Program może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania projektów foto-albumów i foto-kalendarzy oraz w celu przesłania zamówienia do realizacji przez Przyjmującego Zamówienia.
 2. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie.
 3. Używanie programu jest darmowe i można przekazywać go nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.
 4. Program automatycznie przy uruchomieniu informuje o dostępnej aktualizacji. Dla zapewnienia poprawnego działania programu wskazana jest instalacja wszelkich aktualizacji.
 5. Program ostrzega Klienta w momencie, gdy w projekcie zostanie zastosowane zdjęcie o zbyt niskiej jakości (rozdzielczości), która wpływa na jakość późniejszego wydruku.
 6. Przyjmujący Zamówienia nie wprowadza poprawek i modyfikacji w dostarczonych przez Zamawiającego plikach zdjęciowych.
 7. Dokładny opis działania ostrzeżeń i działania programu zawarty jest w instrukcji zamieszczonej jako plik PDF do pobrania z naszej strony 192.168.1.93/fotoalbumy-i-fotokalendarze/ z zakładki „Foto-album i foto-kalendarz”.

§ 5. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Klienci mogą składać zamówienia poprzez wygenerowanie zamówienia z programu „foto album DWO”.
 3. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt Zamawiającego z Przyjmującym Zamówienia w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Zamawiający do stworzenia foto-produktu może przesyłać Przyjmującemu Zamówienia jedynie materiały zdjęciowe do których posiada odpowiednie prawa autorskie i ciąży na nim odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 5. Przyjmujący Zamówienia nie realizuje zamówień naruszających powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne oraz zasady współżycia społecznego.
 6. Zamówienie zawierające pliki uszkodzone, może opóźnić jego realizację. Przyjmujący Zamówienie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie (niezwłocznie po wykryciu) drogą elektroniczną i poprosi o ponowne przesłanie plików.
 7. Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkty bez wad. Wszystkie zlecenia wykonywane są fachowo z wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia, w sposób staranny i dokładny.
 8. Pliki Zamawiających przesłane w celu wykonania produktów są automatycznie kasowane po 30 dniach od daty przesłania. Przyjmujący Zamówienia nie archiwizuje materiałów.
 9. Zamawiający ma możliwość zapisania każdego stworzonego przez siebie projektu foto-albumu lub foto-kalendarza na swoim komputerze.
 10. Płatności za wykonywane przez Przyjmującego Zamówienie produkty przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.
 11. Zamawiający może wybrać trzy różne formy płatności za wybrane produkty:
  1. płatność przelewem – za pośrednictwem portalu PayU; PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182, zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN-w całości opłacony.
  2. za pobraniem – płatność za zamówione produkty wraz z kosztem wysyłki następuje w momencie odbioru przesyłki kurierskiej przez Zamawiającego;
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym – płatność za zamówione produkty następuje podczas ich odbioru. Odbiór osobisty zamówionych produktów następuje pod adresem siedziby Przyjmującego Zamówienie tj. ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa.
 12. Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.
 13. W przypadku wybrania formy płatności w postaci przelewu dokonywanego za pośrednictwem portalu PayU rozpoczęcie wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie zamówionych produktów nastąpi następnego dnia roboczego po dokonaniu zapłaty, natomiast w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem” oraz lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym następnego dnia roboczego po dokonaniu zamówienia. Czas wykonywanie zamówionych produktów wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
 14. W przypadku umów wzajemnych zgodnie z przepisem art. 491 § 2 kodeksu cywilnego „Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

§ 6. Dostawa produktów.

 1. Zamówione produkty zostaną po ich wykonaniu niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, wysłane na wskazany przez Zamawiającego adres lub mogą zostać odebrane osobiście pod adresem siedziby Przyjmującego Zamówienie tj. ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa.
 2. Wysyłka zamawianych produktów prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i tylko na podstawie zamówień składanych w trybie udostępnionym.
 3. Zamówione produkty wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firmie kurierskiej DHL Express.
 4. Zgodnie z treścią przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności wysyłającego za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli okazałoby się, że przesyłka została błędnie zabezpieczona przez niego.
 5. Według przepisu art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast według przepisu art. 74 Prawa Przewozowego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona” (jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki „przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki”). W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 Prawa Przewozowego, zgodnie z którym przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia poza wyjątkami wymienionymi w tym przepisie, Przyjmujący Zamówienie uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź uszkodzenia towaru w transporcie, o zachowanie przez Zamawiającego protokołu szkody, gdyż może to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 6. Koszt wysyłki pokrywany jest przez Zamawiającego. Informacja o koszcie wysyłki pojawia się w trakcie składania zamówienia i uzależniona jest od wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności.
 7. Do każdej wysyłki dołączany jest fiskalny dokument sprzedaży.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy.

Zaznaczamy, iż zamawiane przy użyciu oprogramowania „foto album DWO” foto-albumy oraz foto-kalendarze są rzeczami produkowanymi według specyfikacji Zamawiającego i służą zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z czym w zakresie tych umów, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Zamawiającemu – Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy określone we wskazanej ustawie.

Jednocześnie realizując obowiązek określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) dotyczący informowania Konsumentów o prawie odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wskazujemy, iż:

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zamieszczamy także pod LINKlEM.
 3. Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem od odstąpieniu od umowy.
 6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacje produktów.

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego następuje w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Reklamację należy przesłać na adres siedziby Przyjmującego Zamówienia tj. ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa.
 2. Jeżeli wyprodukowana rzecz ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Przyjmującego Zamówienie albo Przyjmujący Zamówienie nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Przyjmującego Zamówienie usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przyjmującego Zamówienia. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli wyprodukowana rzecz ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. Przyjmujący Zamówienie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiający jest Przedsiębiorca, Przyjmujący może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Zamawiający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy zamówionej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. We wskazanych w zdaniu drugim terminach Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Zamawiającego.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy produktów które posiadają wadę fizyczną, prosimy dostarczyć wadliwy produkt wraz z pismem zgłaszającym reklamację na adres siedziby Przyjmującego Zamówienie tj. ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa.
 7. Zamawiający ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Przyjmującego Zamówienie w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przyjmujący Zamówienie nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź w tradycyjnej formie pisemnej.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej w terminie do 14 dni. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Usługodawcy w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią.

§ 10. Polityka danych osobowych oraz cookies

 1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów.
 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Osoby które pragną usunąć swoje dane osobowe powinny zgłosić taką prośbę na adres e-mail: [email protected]
 4. Przyjmujący Zamówienia/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu
  dostosowania strony internetowej 192.168.1.93 do potrzeb Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności strony internetowej.

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Klientów z „Drukarnia w Oficynie” Trzeciecki spółką jawną z siedzibą w Warszawie umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Spory pomiędzy Klientami a „Drukarnia w Oficynie” Trzeciecki spółką jawną z siedzibą w Warszawie mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie osoba trzecia będąca mediatorem pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności skorzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 101). Jednocześnie Konsumenci bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać m.in. u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejsca zamieszkania Konsumenci mogą skorzystać ze strony internetowej http://uokik.gov.pl/kontakt.php.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
 6. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2015 roku.

Powyższy regulamin został stworzony przez:

Kancelarię Radców Prawnych Moniki Cieślak ul. E. Drużbackiej 7 lok. 3 01-622 Warszawa


kancelaria_cieslak

Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie, powielanie, używanie poza celami związanymi z zawieranymi na jego podstawie umowami jest zabronione.

Regulamin stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jako taki jest chroniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).