Regulamin

Wszystkie zlecenia na wykonanie foto-albumu lub foto-kalendarza wysłane za pośrednictwem bezpłatnie pobranego programu „foto album DWO” są realizowane w oparciu o regulamin.

Złożenie zlecenia oznacza akceptację warunków zawartych w poniższym regulaminie.

§ 1. Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA/USŁUGODAWCA

„Drukarnia w Oficynie” Trzeciecki spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kredytowej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000185716, NIP 526-015-78-30.

USŁUGOBIORCA

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.

ZAMAWIAJĄCY