Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Drukarnia w Oficynie

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j., ul. Kredytowa 4, 00‑062 Warszawa.
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. realizacji usług w zakresie projektowania i realizacji druku,
  2. wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
  3. rozliczenia i zafakturowania usług,
  4. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
  5. marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  6. ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy Administratora Danych Osobowych, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją celów przetwarzania. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z Administratorem Danych Osobowych będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania lub przechowywaniem Danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT). W przypadku działań marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych.
 7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 10. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: dane.[email protected]